ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η «ΠΑΤΣΕΑΣ Α.Ε» (καλούμενη εφεξής ΠΑΤΣΕΑΣ Α.Ε ή Διοργανωτής) διοργανώνει διαγωνισμό στις ιστοσελίδες https://www.instagram.com/patseasjewellery/ & https://www.facebook.com/patseasjewellery/ (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος έχει ως στόχο να αναδειχθεί ένας (1) νικητής.

2. Ο εν λόγω Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram ή το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

4. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της ΠΑΤΣΕΑΣ Α.Ε, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

5. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει λογαριασμό στο Instagram ή στο Facebook, να ακολουθήσει το προφίλ patseasjewellery στο Instagram ή να κάνει like στη σελίδα Patseas / Master of Jewellery & Watches, να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που έχει δημιουργηθεί και να επισημάνει (tag) τρεις φίλους του αφήνοντας σχόλιο (comment).

6. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 15/02/2023 έως 31/03/2023. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

7. Η κλήρωση θα γίνει στις 03/04/2023 και θα αναδείξει έναν (1) νικητή. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα από το προφίλ του “Patseas/ Master of Jewellery & Watches” στο Instagram ή το Facebook. Ο νικητής και ο αναπληρωματικός του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση, που θα γίνει ηλεκτρονικά, θα αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και θα εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

8. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 07/04/2023 με προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή το Facebook για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 07/04/2023, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχεται ο αναπληρωματικός και έπειτα ο πρώτος την τάξει επιλαχών.

9. Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

10. Tο όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στην σελίδα του Instagram ή Facebook της εταιρείας ΠΑΤΣΕΑΣ, μετά το τέλος του διαγωνισμού. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Instagram ή Facebook όνομά του στην ιστοσελίδα (https://www.instagram.com/patseasjewellery/ ή https://www.facebook.com/patseasjewellery/) κατά την ανακοίνωση του νικητή, κάτω από το σχόλιο του ιδίου.

11. Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται, από τον ίδιο με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας στο κατάστημα ΠΑΤΣΕΑΣ (Λ.Κηφισίας 342, Ψυχικό) από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 Δευτέρα και Τετάρτη και 10:00 με 20:00 Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή εφόσον έχει ενημερώσει τηλεφωνικά. Όσοι έχουν δηλώσει τόπο διαμονής εκτός Αθηνών θα λάβουν συστημένο το δώρο, με έξοδα του Διοργανωτή.

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

13. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.